Postup při pracovním úrazu

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají své povinnosti při pracovním úrazu.
Postupujte podle níže uvedeného schématu.

Zaměstnanec(§ 106 odst. 4 písm h) z. č. 262/2006 Sb.)

Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je povinen provést příslušné úkony spojené s objasněním příčin a okolností vzniku, evidencí, oznámením a odškodněním pracovního úrazu.

Co musíte udělat vždy

1.

Objasnit příčiny a okolnosti úrazu§ 105 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb.

Objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

2.

Zapsat do knihy úrazů§ 105 odst. 2 z. č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Podle situace následně musíte

Bezodkladně oznámitV uvedených případech

V uvedených případech oznamte pracovní úraz bezodkladně:

 1. Policii ČR - při podezření, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP
 3. oblastnímu inspektorátu práce - při hospitalizaci delší než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat
 4. zaměstnavateli, který k vám zaměstnance vyslal nebo dočasně přidělil
 5. obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo zařízení vrchnímu dozoru

Bez zbytečného odkladu uvedeným institucím ohlaste také smrtelný úraz (navíc se ohlašuje také zdravotní pojišťovně, u které byl postižený zaměstnanec pojištěn)

§ 4 NV č. 201/2010 Sb.

 • důvody a instituce pro bezodkladné oznámení, ohlášení smrtelného pracovního úrazu

Vyhotovit záznam o úrazuPři pracovní neschopnosti delší než 3 DNY

V případech, kdy následkem pracovního úrazu dojde k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance, sepište záznam o úrazu.

Záznam o úrazu musí být vyhotoven neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl.

§ 105 zákoníku práce

 • povinnost vyhotovit záznam

§ 5 NV č. 201/2010 Sb.

 • lhůta pro vyhotovení záznamu o úrazu

Příloha č. 1 NV č. 201/2010 Sb.

Zaslat záznam o úrazuV uvedených případech

Záznam o úrazu za uplynulý měsíc zašlete nejpozději do 5. dne následujícího měsíce:

VŽDY

 1. oblastnímu inspektorátu práce - www.suip.cz
 2. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěnpracovního úrazu

PŘÍPADNĚ

 1. Policii ČR při podezření, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin
 2. obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo zařízení vrchnímu dozoru

Záznam o úrazu v případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl (oblastnímu inspektorátu práce, Polici ČR, zdravotní pojišťovně zaměstnance, popř. obvodnímu báňskému úřadu).

§ 6 NV č. 201/2010 Sb.

 • zaslání záznamu o úrazu

§ 7 NV č. 201/2010 Sb.

 • zaslání záznamu o smrtelném úrazu

Ohlásit změnuV uvedených případech

Pokud se po odeslání záznamu o úrazu dozvíte o nových skutečnostech, které vedou ke změně uvedených údajů, vyhotovte záznam o úrazu - hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotovuje zaměstnavatel v případě, že:

 1. dočasná pracovní neschopnost postiženého zaměstnance byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu
 2. hospitalizace postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů
 3. postižený zaměstnanec v důsledku úrazu do 1 roku zemřel
 4. došlo ke změně v posouzení zdroje, příčiny, povahy úrazu, popř. k jiným relevantním skutečnostem

Záznam o úrazu – hlášení změn je nutné odeslat nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce:

 1. oblastnímu inspektorátu práce
 2. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn
 3. Policii ČR – v případě podezření, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin
 4. obvodnímu báňskému úřadu (podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru)

§ 8 NV č. 201/2010 Sb.

 • zaslání záznamu o úrazu

Příloha č. 1 NV č. 201/2010 Sb.

Řešit pojistnou událostPři vzniku škody

Po ukončení pracovní neschopnosti zašlete pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které jste pro tento účel pojištěni (nejčastěji Kooperativa pojišťovna, a.s.).

§ 7a NV č. 201/2010 Sb.

 • zaslání záznamu o úrazu pojišťovně pro likvidaci pojistné události

Prohlédněte si naše další weby

Co je pracovní úraz Postup při pracovním úrazu Chci poradit
Informační servis Reference O nás Kontakt Potřebuji pomoc